PDFSource

Bridge Course for Class 8 English PDF

Bridge Course for Class 8 English PDF Download

Bridge Course for Class 8 English PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Bridge Course for Class 8 English PDF Details
Bridge Course for Class 8 English
PDF Name Bridge Course for Class 8 English PDF
No. of Pages 3
PDF Size 0.38 MB
Language English
CategoryEnglish
Source www.maa.ac.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Bridge Course for Class 8 English is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Bridge Course for Class 8 English

Dear reader, if you are searching for Bridge Course for Class 8 English PDF and you are unable to find it anywhere then don’t worry you are on the right page. The Government of Maharashtra has launched the Bridge Course PDF Project for the students of classes II to X. For the first time, the government has specially designed bridge courses for advanced students. Under this scheme, students from class 2 to class 10 are eligible for education in Maharashtra. In this post, we have also provided the Bridge Course PDF download link for all subjects.

Due to Coronavirus, the government has started the Gyan Setu Bridge Course PDF scheme for the students of class 2nd to 10th. The government has started this scheme with the aim of providing proper education to the students. Students who are looking for an English Bridge Course Class 8 PDF, can easily download it here. For the help of the students, we have given below the bridge course download link for class 8th English pdf.

महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ब्रिज कोर्स पीडीएफ प्रकल्प सुरू केला आहे. प्रथमच, सरकारने प्रगत विद्यार्थ्यांसाठी ब्रिज कोर्सची खास रचना केली आहे. या योजनेंतर्गत इयत्ता 2 ते इयत्ता 10 वी पर्यंतचे विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी पात्र आहेत. या पोस्टमध्ये, आम्ही सर्व विषयांसाठी ब्रिज कोर्स PDF डाउनलोड लिंक देखील प्रदान केली आहे.

करोना व्हायरसमुळे, सरकारने इयत्ता 2 री ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञान सेतू ब्रिज कोर्स PDF योजना सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळावे या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. जे विद्यार्थी इंग्रजी ब्रिज कोर्स इयत्ता 8 पीडीएफ शोधत आहेत, ते येथे सहजपणे डाउनलोड करू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी, आम्ही खाली इयत्ता 8 वी इंग्रजी pdf साठी ब्रिज कोर्स डाउनलोड लिंक दिली आहे.

Bridge Course for Class 8 English PDF

विषय : इंग्रजी इयत्ता : आठिी

 1. प्रिततक: शालेय वशक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 2. प्रकाशक: राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 3. प्रेरणा: मा. श्रीम. िंदना कृ ष्ट्णा, (भा.प्र.से.)
  अपर मुख्य सविि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
 4. मागतदशतक: मा. श्री विशाल सोळंकी, (भा.प्र.से.)
  आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
 5. मागतदशतक: मा. श्री राहुल वििेदी, (भा.प्र.से.)
  राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, मुंबई.
 6. संपादक: मा. श्री वदनकर टेमकर
  संिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 7. सहसंपादक : डॉ. विलास पाटील
  सहसंिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 8. कायतकारी संपादक: डॉ. कमलादेिी आिटे,
  उप संिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 9. संपादन सहाय्य: श्री अजयकु मार फुं दे.
  अवधव्याख्याता, इंग्रजी भाषा विभाग,
  राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 10. संपादन सहाय्य: श्री अवभनि भोसले.
  विषय सहाय्यक, आय.टी. विभाग,
  राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.

वनर्ममती सवमती सदस्य

 • श्री विजयकु मार सोपानराि सायगुंडे, जेष्ट्ठ अवधव्याख्याता, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
 • डॉ इब्राहीम वपरसाब नद्दाफ, जेष्ट्ठ अवधव्याख्याता, वज.वश.प्र.सं., उस्मानाबाद.
 • श्री.लोहारे नागेश अशोकराि, विषय सहायक, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
 • श्री मुंढे संदीप मधुकर, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
 • श्री.पिार संजय तुकाराम, विषय सहायक वज.वश.प्र.सं., उस्मानाबाद.
 • श्री.पािडे राजेश गणपतराि, विषय सहायक, वज.वश.प्र.सं.,नांदेड.
 • श्री.साळुंखे िंद्रकांत ह, माध्यवमक वशक्षक, सरस्िती विद्यालय तामलिाडी, उस्मानाबाद.
 • डॉ.मुगळे गजेंद्र व्यंकटराि, माध्यवमक वशक्षक, श्री.ज्ञानेश्वर विद्यालय तुरोरी,उस्मानाबाद.
 • श्री.मुगळे प्रशांत लक्ष्मीकांत, माध्यवमक वशक्षक,एस.एम.राजस्थान विद्यालय,लातूर.
 • श्री.वगरी श्यामसुरेश गुमानवगरी,माध्यवमक वशक्षक, वज.प.प्रशाला अंबुलगा(बु).लातूर.
 • डॉ.वभसेवदनेश दत्तू, पदिीधर, वज.प.प्रशाला पानगाि,लातूर.
 • श्रीम.कानडे संगीता साम्बय्या, प्रा.वशक्षक, वज.प.के .शा.वशिली,लातूर
 • श्री.सरिडे बळिंत मारुतीराि, प्रा.वशक्षक, वज.प.प्रा.शा.यलमिाडी,लातूर.
 • श्रीम.उपासे सवरता सुधाकर, पदिीधर, वज.प.प्रशाला.उमरगा.उस्मानाबाद.
 • श्री.गरड सजेराि भुजंग, पदिीधर, िंदानी विद्यालय परंडा,उस्मानाबाद
 • श्री.गुरि प्रिीण महादेि, पदिीधर, राजीि गांधी विद्यालय तुळजापूर,उस्मानाबाद.
 • श्री.बवदमे मनोज गणपतराि, पदिीधर, वज.प.प्रा.शाळा कालदेि वनम्बाला,उस्मानाबाद.
 • श्री.सोनािणे दीपक ज्ञानेश्वर, पदिीधर, वज.प.प्रशाला.आरळी,उस्मानाबाद
 • श्री.सोंके ज्योतीराम, पदिीधर, विद्याभिन माध्यवमक विद्यालय.उस्मानाबाद
 • श्रीम.खारटमोल मीनाक्षी पंवडत, साधन व्यक्ती, गट साधन कें द्र भातुकली,अमरािती.

Here you can download Bridge Course for Class 8 English PDF by clicking on this link.


Bridge Course for Class 8 English PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Bridge Course for Class 8 English is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.