Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF Download

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF Details
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021
PDF Name Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF
No. of Pages 9
PDF Size 0.99 MB
Language English
CategoryEnglish
Source sti.vista.gov.vn
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021

Bạn đọc thân mến, nếu bạn đang tìm kiếm PDF Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 mà bạn không thể tìm thấy ở đâu thì đừng lo lắng bạn đã tìm thấy đúng trang. Giáo trình được biên soạn bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh. PGS.TS. Mach Kwang Thang làm chủ biên; Được thiết kế với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Giáo trình được bố cục thành 6 chương trình bày những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2 trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chương tiếp theo gồm các tài liệu sau: Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người.

Giáo trình góp phần hiểu sâu hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn về vai trò, địa vị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng học tập, rèn luyện và rèn luyện nhân cách. Xây dựng để trở thành một công dân tốt và góp phần xây dựng đất nước.

  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị)
  • NXB Chính Trị 2021
  • Mạch Quang Thắng
  • 273 Trang
  • File PDF-OCR

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF – Giáo trình gồm 8 chương

Chương mở đầu: Nội dung, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Chương III: Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường trung gian đi lên chủ nghĩa xã hội

Chương IV: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế và đất nước tốt hơn

Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chính phủ của dân, vì dân, vì dân

Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và hình thành con người mới.

Tại đây, bạn có thể tải xuống bản PDF Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 bằng cách nhấp vào liên kết này.


Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021 PDF Download Link