PDFSource

વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti PDF in Gujarati

વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti Gujarati PDF Download

વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti Gujarati PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti PDF Details
વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti
PDF Name વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti PDF
No. of Pages 1
PDF Size 0.06 MB
Language Gujarati
Categoryગુજરાતી | Gujarati
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads237
If વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti Gujarati

Dear readers, here we are offering વિશ્વંભરી સ્તુતિ PDF / Vishwambhari Stuti Gujarati PDF to all of you. Vishwambhari Stuti is one of the most effective and powerful Stuti (hymn) dedicated to the Goddess Vishwambhari. As per the Hindu holy scriptures Goddess Vishwambhari is the Goddess of Karma.

As you know that Karma is most importatnt thing one can do for achiveing anything. That’s why Goddess Vishwambhari ensure the sanctity of Nature and Culture. If you want to seek the blessings of Goddess Vishwambhari then you should recite Vishwambhari Stuti with complete devotion.

વિશ્વંભરી સ્તુતિ PDF / Vishwambhari Stuti Lyrics in Gujarati PDF

 વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા,

વિદ્યા ધરી વદનમાં વસજો વિધાતા|

દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદ્બુદ્ધિ આપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

ભુલો પડી ભવરણે ભટકુ ભવાની,

સૂજે નહી લગિર કોઈ દિશા જવાની|

ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો,

મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો,

જનમાન્ધ છું જનની હુ ગ્રહિ બાળ તારો||

ના શું સુણો ભગવતિ શિશુ ના વિલાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

મા કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારૂં,

આ સૃષ્ટિમા તુજ વિના નથી કોઈ મરૂં|

કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો,

આડંબરે અતિ ઘણો મદથી બકેલો|

દોષો થકી દુષિત ના કરી માફ પાપો,

મામે પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો|

ના શાસ્ત્ર ના શ્રવણનું પયપાન પીધું,

ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધું|

શ્રધ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો||

રે રે ભવાની બહુ ભૂલ થઈ છે મારી,

આ જિંદગી થઈ મને અતિશય અકારી|

દોષો પ્રજાળી સધળા તવ છાપ છાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ્ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે વીણ આપ ઘારો,

બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો|

શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો,

ખોટો ખરો ભગવતિ પણ હું તમારો|

જાડયાંધકાર દૂર કરી સદબુદ્ધિ આપો,

મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

શીખે સુણે રસિક છંદ જ એક ચિત્તે,

તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચીતે|

વાધે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

શ્રી સદગુરુ ના શરણમા રહીને ભજુ છુ,

રાત્રિ દિને ભગવતિ તુજને ભજું છું|

સદ્ભક્ત સેવક તણા પરિતાપ ચાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

અંતર વિષે અધિક ઉર્મિ થતાં ભવાની,

ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃગાની|

સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||

Vishwambhari Stuti Lyrics in English

Vishwambhari Akhil Vishwa Tani Janeta

Vidhya Dhari Vadanma Vasajo Vidhata

Door-Budhhine Door Kari Sad-Buddhi Apo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Bhulo Padi Bhavarane Bhataku Bhavani

sujhe Nahi Lagir Koi Disha Javani

Bhaase Bhayankar Vali Man Na Utapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Aa Rankne Ugarava Nathi Koi Aaro

Janmaand Chhu Janani Hu Grahi Baal Taro

Naa Shu Suno Bhagavati Shishu Naa Vilapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Maa Karma Janma Kathni Karta Vicharu

Aa Shrushtima Tuj Vina Nathi Koi Maru

Kone Kahu Katthan Yog Tano Balaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Hoon Kaam, Krodh, Madh Moh Thaki Chhakelo

Aadambare Ati Ghano Madthi Bakelo

Dosho Thaki Dushit Na Kari Maaf Paapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Naa Shaashtra Na Shravan Nu Paipaan Pidhu

Naa Mantra Ke Stuti Katha Nathi Kai Kidhu

Shradhha Dhari Nathi Karya Tav Naam Jaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Re Re Bhavani Bahu Bhool Thayi Che Mari

Aa Zindagi Thai Mane Atishe Akaari

Dosho Prajaali Sagada Tava Chhaap Chhapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Khaali Na Koi Sthal Che Vina Aap Dharo

Bhrahmandma Anu-Anu Mahi Vaas Taro

Shakti Na Maap Ganava Agneeta Mapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Paape Prapanch Karva Badhi Vaate Puro

Khoto Kharo Bhagavati Pann Hoon Tamaro

Jadyandhakaar Door Kari Sad-Budhhi Aapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Sheekhe Sune Rasik Chandaj Ek Chitte

Tena Thaki Trividhh Taap Talek Khachite

Vadhe Vishesh Vali Amba Tana Prataapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Shri Sad-Guru Na Charanma Rahine Bhaju Chhu

Raatri Dine Bhagavati Tujne Bhaju Chhu

Sad-Bhakt Sevak Tana Paritaap Chaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

Antar Vishe Adhik Urmi Thata Bhavani

Gaun Stuti Tava Bale Namine Mrugaani

Sansarna Sakal Rog Samoola Kapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo

You can download Vishwambhari Stuti in Gujarati PDF by clicking on the following download button.


વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If વિશ્વંભરી સ્તુતિ | Vishwambhari Stuti is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.