കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF in Malayalam

കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi Malayalam PDF Download

കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi Malayalam PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF Details
കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi
PDF Name കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF
No. of Pages 22
PDF Size 2.86 MB
Language Malayalam
CategoryReligion & Spirituality
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi Malayalam

Dear reader, if you are searching for കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf / Kurishinte Vazhi PDF in Malayalam and you are unable to find it anywhere then don’t worry you are on the right page. Devout Christians commemorate the Way of the Cross, spiritual worship maintained in honor of Jesus Christ’s last day on earth. The Way of the Cross or the Sleeve Path is a gathering of prayers memorial the misery and crucifixion of Jesus Christ. The Way of the Cross is celebrated in all Catholic churches throughout Lent.

അൻപതു നോമ്പുകാലത്ത് എല്ലാ കത്തോലിക്കാ പള്ളികളിലും കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തപ്പെടുന്നു. യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭക്തി സമ്പ്രദായം പതിനാലു സ്ഥലങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, യേശുവിന്റെ വധം മുതൽ കുരിശിലെ മരണം വരെ, പീഡനത്തിന്റെ ബൈബിൾ, ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF in Malayalam

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് കുരിശിന്റെ വഴി അഥവാ സ്ലീവ് പാത്ത്. നോമ്പുകാലത്ത് എല്ലാ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളിലും കുരിശിന്റെ വഴി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭക്തി സമ്പ്രദായം പതിനാലു സ്ഥലങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, യേശുവിന്റെ വധം മുതൽ കുരിശിലെ മരണം വരെ, പീഡനത്തിന്റെ ബൈബിൾ, ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

പള്ളികൾക്ക് പുറത്ത് കുരിശിന്റെ വഴിയും നടത്തപ്പെടുന്നു. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വയനാട് ചുരത്തിലും മലയാറ്റൂർ കുന്നിലുമാണ് പ്രധാനമായും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കുരിശിന്റെ വഴി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF in Malayalam  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


കുരിശിന്റെ വഴി മലയാളം pdf | Kurishinte Vazhi PDF Download Link

RELATED PDF FILES