PDFSource

Lalitha Sahasranamam English PDF

Lalitha Sahasranamam English PDF Download

Lalitha Sahasranamam English PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Lalitha Sahasranamam English PDF Details
Lalitha Sahasranamam English
PDF Name Lalitha Sahasranamam English PDF
No. of Pages 11
PDF Size 1.37 MB
Language English
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
Tags: If Lalitha Sahasranamam English is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Lalitha Sahasranamam English

Hello friends, today we are going to present Lalitha Sahasranama English PDF for all of you. If you are also looking for it to download in pdf format then you have arrived on the right page. In the Hindu Vedic scripture, Sri Lalitha Sahasranama pdf in English is considered a very beautiful hymn which is dedicated to the Goddess Lalitha.

In the Lalitha Sahasranamam Stotram, a Thousand names are described of the Hindu goddess Lalita. By reciting the Sree Lalitha Sahasranama pdf people get desired results in their life by the grace of Devi Lalita. So guys if you also want to seek the blessings of Goddess Lalitha you should recite the Lalitha Sahasranamam with full devotion.

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in English PDF

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

 

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

 

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee – 23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava – 33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja – 34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

 

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini – 41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

 

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana
parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60

 

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika – 62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

 

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
varada vamanayana varunimadavihvala – 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita – 76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80

 

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90

 

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
malini hansini mata malayachala vasini – 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100

Note : Above is the incomplete Lalitha Sahasranamam Lyrics in English PDF please download its pdf to get the complete hymn.

Here you can download the Lalitha Sahasranamam PDF in English by using the following download button.


Lalitha Sahasranamam English PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Lalitha Sahasranamam English is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.