PDFSource

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF Download

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF Details
LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022
PDF Name LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF
No. of Pages 63
PDF Size 0.43 MB
Language English
CategoryEnglish
Source anes.gov.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022

Here in this post, we are going to present LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF. Retipărit conform art. III Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. Pentru modificarea și completarea Legii 14/2007 nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 Aprobată cu modificări și completări până la 19 martie 2007, Legea nr. 1. 275/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, dându-se textelor un nou număr.

Legea nr. 448/2006 Monitorul Oficial al României pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, Partea I, a fost publicat în nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 și a fost modificat prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt prevăzute scutiri sau scutiri de la plata taxelor vamale pentru anumite mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007.

LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF – Prezentare generală

Articolul 1
Această lege reglementează drepturile și obligațiile acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
Articolul 2
(1) Persoanele cu dizabilități sunt acelea al căror mediu social, nefavorabil deficiențelor lor fizice, senzoriale, mentale, mentale și/sau conexe, le afectează sau le limitează complet accesul egal la viața în societate, inclusiv integrarea și Sprijinirea incluziunii sociale necesită garanții. ,
(La 22-09-2010, articolul (1) al art. a fost modificat de pct. 1 al art. I din Ordonanța de urgență nr. 84 din 20 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 22 septembrie 2010 ca modificat a fost..)
(2) De prevederile prezentei legi beneficiază copiii și adulții cu dizabilități, cetățenii români, cetățenii altor state sau apatrizii în perioada în care aceștia, în condițiile legii, își au domiciliul sau reședința în România.
Articolul 3
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități se bazează pe următoarele principii:
a) respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
b) prevenirea și combaterea discriminării;
c) egalitatea de şanse;
d) tratament egal în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și afaceri;
e) coeziunea socială;
f) responsabilitatea comunității;
g) utilitate;
h) a face societatea prietenoasă cu persoanele cu handicap;
i) interesul persoanei cu handicap;
j) abordare integrată;
k) parteneriat;
l) libertatea de a alege, controla și/sau decide asupra vieții, serviciilor și formelor de sprijin;
(La 25-07-2020, lit. 1) Articolul 3, Capitolul 1 a fost modificat printr-un singur articol din Legea nr. 145 22 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020
m) abordare centrată pe persoană a furnizării de servicii;
n) protecția împotriva neglijenței și abuzului;
o) alegerea opțiunii mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;
p) Integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități cu drepturi și obligații egale față de toți ceilalți membri ai societății, cu respectarea nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități.
(La 25-07-2020, litera P) Capitolul 1 al articolului 3 a fost modificat printr-un singur articol din Legea nr.1. 145 22 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020
Articolul 4
Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligația de a promova, respecta și garanta drepturile persoanei cu handicap stabilite în conformitate cu prevederile Legea modificată. Carta Socială Europeană, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și alte acte interne și internaționale în materia la care România este parte.
Articolul 5
În sensul prezentei legi, cuvintele și expresiile utilizate au următoarele semnificații:
1. Acces nerestricționat al unei persoane cu dizabilități – acces fără limitări sau restricții în mediul fizic, informațional și comunicativ;
2. Accesibilitate – ansamblul de măsuri și acțiuni de adaptare a mediului fizic, precum și a mediului de informare și comunicare, în conformitate cu nevoile persoanelor cu dizabilități, factor necesar pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor persoanelor cu dizabilități. în societate;
3. Adaptare – procesul de schimbare a mediului fizic și informațional, a produselor sau a sistemelor pentru a-l pune la dispoziție persoanelor cu dizabilități;
4. Adaptarea corespunzătoare la locul de muncă – toate modificările efectuate de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă de către o persoană cu handicap; inclusiv modificarea și/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu capacitatea funcțională a persoanei cu handicap, achiziționarea de dispozitive de asistență, dispozitive și tehnologii de asistență și alte măsuri similare;
(La 25.07.2020, pct. 4 al articolului 5, capitolul 1 al articolului unic din legea nr. 145 din 22 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020, punctul 2 a fost modificat)
5. Angajare de sprijin – opțiuni de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obișnuite pe o piață a muncii competitivă și includ căutarea unui loc de muncă și sprijinirea locurilor de muncă, transport, tehnologii de asistență, formare, specializare și adaptare la locul de muncă în funcție de capacitatea persoanei cu dizabilități;
(La 25-07-2020, pct. 5 al articolului 5, capitolul 1 al articolului unic din Legea nr. 145 din 22 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020, a fost modificat prin pct. 2 )
6. Asistent personal al unei persoane cu handicap grav – persoană care supraveghează, pe baza unui plan de reabilitare a unui copil cu handicap, asistența și îngrijirea unui copil sau, respectiv, adult cu handicap grav, pe baza Planului individual de servicii al unui persoana cu handicap oferă.

7. Asistent personal profesionist – persoană fizică atestată care asigură îngrijirea și protecția unui adult cu handicap grav sau acut la domiciliul acestuia în condițiile prevăzute de lege;
8. Asistență live – Aceasta include asistență pentru animale, cum ar fi un câine ghid;
9. Atelier protejat – un loc adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, unde desfășoară activități de formare, dezvoltare și perfecționare a competențelor; Poate lucra în localuri comunitare, centre de zi, centre rezidențiale și instituții de învățământ special;
10. Bugetul Personal Suplimentar – stabilește limite ale cheltuielilor personale pe parcursul unei luni, în funcție de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, abonament telefonic cu impulsuri incluse și tarife pentru abonamentul la energie electrică;
11. Modalitati si mijloace de acces – elementele care asigura accesul in cladirile publice si posibilitatea transportului persoanelor cu handicap in cladire;
12. Nevoi educaționale speciale – nevoi educaționale suplimentare, care completează obiectivele generale ale educației adaptate caracteristicilor individuale și caracterizate printr-un anumit handicap sau tulburare/dificultate de învățare, precum și un sprijin medical, social complex etc.;
13. Clădiri de utilitate publică – clădiri aparținând instituțiilor publice și private care prestează diverse tipuri de servicii populației;
14. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – organ special fara personalitate juridica pentru consiliile locale din zonele Municipiului Bucuresti, respectiv din subordinea consiliilor judetene, a carui virtute principala este stabilita de legislatia in vigoare;
15. Contract – procedura de finanțare/cofinanțare de către autoritățile administrației publice locale a serviciilor sociale publice efectuate de furnizori privați de servicii sociale recunoscuți în condițiile legii;
16. Dizabilitate – termenul general pentru deficiențe/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare, definit conform Clasificării Internaționale a Funcțiilor, Dizabilității și Sănătății, așa cum este acceptat și acceptat de Organizația Mondială a Sănătății, și care relevă un aspect negativ al personalului. -context Acțiune reciprocă;
17. Egalitatea de șanse – Procesul prin care diverse structuri sociale și de mediu, infrastructură, servicii, activități de informare sau documentare devin disponibile persoanelor cu dizabilități;
18. Incluziunea socială – un ansamblu de măsuri și acțiuni multidisciplinare în domeniile securității sociale, ocupării forței de muncă, locuinței, educației, sănătății, informației și comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii care vizează combaterea excluziunii sociale;
19. Indemnizație lunară – prestație socială lunară reprezentând o sumă care trebuie plătită persoanelor cu dizabilități, pentru facilitarea egalității de șanse, asigurarea unei vieți independente și promovarea incluziunii sociale a acestora;
20. Integrare socială – procesul de interacțiune între individ sau grup și mediul social, prin care se realizează un echilibru funcțional al părților;
21. Însoțitor – persoană care însoțește o persoană cu handicap și care se bucură de drepturi în condițiile prevăzute de lege;
22. Loc de muncă adăpost – loc legat de activitatea unei persoane cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, incluzând cel puțin locurile de muncă, echipamentele, toaletele și căile de acces;
23. Manager de caz – membru al echipei multidisciplinare care coordonează, monitorizează și evaluează finalizarea planului individual de servicii, precum și măsurile luate cu privire la adultul cu handicap;
23 ^ 1. Măsuri de siguranţă – măsurile stabilite de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi, cuprind programe individuale de reabilitare şi integrare socială, precum: asistenţi personali, asistenţi personali profesionişti, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidenţiale.
(La 19.07.2018, paragraful 5 al capitolului 1 a fost publicat ca completare la pct. 1 din Ordonanța de urgență nr. 69 din 17 iulie 2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018)
24. Plan individualizat de servicii – document care stabilește obiective pe termen scurt, mediu și lung, în care se precizează modalitățile de intervenție și sprijin pentru adulții cu dizabilități, prin care se desfășoară activitățile și serviciile specificate în Programul individual de reabilitare și integrare socială. ;
25. Program Individual de Reabilitare și Integrare Socială – document întocmit de Comitetul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități, care precizează activitățile și serviciile de care adulții cu dizabilități au nevoie în procesul de integrare socială;

Aici puteți descărca gratuit LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF făcând clic pe link-ul de mai jos.


LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If LEGEA 448 din 2006 Actualizata 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.