Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF

Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF Download

Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF Details
Legea 50/1991 Actualizata 2022
PDF Name Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF
No. of Pages 7
PDF Size 0.31 MB
Language English
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Legea 50/1991 Actualizata 2022

Aici, în această postare, vom prezenta Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF. Retipărit conform art. Al doilea paragraf. (1) Legea nr. Pentru modificarea și completarea Legii 199/2004 nr. 50/1991 In legatura cu autorizarea executarii lucrarilor de constructii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor un nou număr. Legea nr. 50/1991 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 și modificată în continuare prin:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Pentru modificarea și completarea Legii 231/2000 nr. 50/1991, Publicată în Monitorul Oficial al României, în legătură cu autorizarea executării construcțiilor și a anumitor măsuri pentru realizarea de locuințe, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, anulată prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;

Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF – Overview

CAPITOLUL I OBIECTIVE
Articolul 1
Scopul acestui proces este exercitarea controlului unitar de stat asupra verificării respectării reglementărilor legale în legătură cu eliberarea autorizațiilor de construire/desființare.
Capitolul II Domeniul de aplicare
Articolul 2
Această procedură este implementată de Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC, prin personal cu caracteristici de control, pentru verificarea cerințelor specifice prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata ulterior cu modificarile si integralitatea, denumita in continuare Legea nr. Normele metodologice de aplicare a 50/1991 si a Legii nr. Cu privire la autorizaţia de executare a lucrărilor de construcţii aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 50/1991. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Criteriile metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
Capitolul III Cadrul juridic

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Articolul 3
Prevederile acestei proceduri s-au bazat pe următoarele acte normative și reglementări tehnice:
a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu revizuirile și completările ulterioare;
c) Legea nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, retipărită cu revizuirile ulterioare și integralitatea;
d) Legea nr. 185/2013 privind locul și autoritatea mijloacelor de publicitate, republicată;
e) Legea numerelor administrative controversate. 554/2004, cu revizuirile si completarile ulterioare;
f) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, retipărită cu modificările ulterioare;
g) Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
h) Legea nr. 255/2010 din motive de utilitate publica, necesare realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
j) Ordonanța Guvernului nr. În ceea ce privește regimul juridic al încălcărilor 2/2001, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu revizuirile si completarile ulterioare;
k) Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu revizuirile si completarile ulterioare;
l) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normelor și proprietăților generale și specifice de consum de combustibil ale Inspectoratului de Stat în Construirea Parcărilor – ISC, cu modificările și completările ulterioare;
m) Norme metodologice de aplicare a Legii nr. Cu privire la autorizaţia de executare a lucrărilor de construcţii aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 50/1991. 839/2009, cu revizuirile si completarile ulterioare;
n) Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanizarea și extinderea și actualizarea documentelor de urbanism, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare;
o) Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC, aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.644/2016, cu revizuirile și completările ulterioare;
p) Reguli Tehnice – Regulamente, Proceduri, Specificații, Norme, Instrucțiuni, Ghiduri, Metodologii, Manuale și altele.
Capitolul IV Abrevieri
Articolul 4
Abrevieri utilizate în conținutul procesului:
a) Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC;
b) Inspectoratul Județean în Construcții – CIJ;
c) Inspectoratul în Construcții al Municipiului București – ICMB;
d) proces verbal de control – PVC;
e) Urbanism General – PUG;
f) Regulamentul General de Urbanizare – RGU;
g) Regulamentul Local de Urbanism – RLU;
h) Urbanism Regional – PUZ;
i) Urbanism Integral – PUD;
j) Documente tehnice – dt;
k) Procentul de ocupare a terenului – POT;
l) coeficient de utilizare a terenului – tăiere;
m) certificat de urbanizare – CU;
n) autorizatie de construire – ca;
o) autorizare de anulare – AD;
p) Hotărârea Consiliului Local – HCL;
Q) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București – HCGMB;
r) Unitatea Administrativ Teritorială – UAT;
s) document tehnic de autorizare a executării lucrărilor de construcții – DTAC;
t) document tehnic de autorizare a executării lucrărilor de demolare – DTAD;
u) document tehnic de organizare a executiei lucrarilor – DTOE.
CAPITOLUL V PROCESUL DE CONTROL
Articolul 5
(1) Controlul de stat cu privire la respectarea prevederilor legale la eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare se exercită în baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 50/1991.
(2) În cazul în care în fața instanței de judecată există un dosar privind anularea autorizației de construire/desființare, controlul cu privire la respectarea prevederilor legale nu se mai exercită, investiția instanței se consideră a fi în mod legal în materie de drept judiciar. control.se duce. Emiterea
Sectiunea 1 Autorizatie de executare a lucrarilor – Mod de lucru
Articolul 6
Această secțiune reglementează modalitatea de control cu ​​privire la verificarea respectării prevederilor legale la eliberarea autorizației de construire, concluzia privind încălcarea prevederilor legale și stabilirea măsurilor ce urmează a fi dispuse.
Articolul 7
(1) Controlul de stat se organizează și se exercită în mod diferențiat în următoarele moduri:
a) Controlul curent pe baza programelor trimestriale aprobate de Conducerea ISC;
b) verificări de testare efectuate la dispoziția conducerii ISC sau conducătorilor IJC/ICMB;
c) control tematic dispus de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau conducerii SAI cu subiect prestabilit;
d) Controlul în urma unei petiții, în acest caz, în cuprinsul procesului-verbal de control se va menționa numărul de înregistrare al petiției și nu se vor preciza datele de identitate ale petiționarului.
(2) Controlul se face pe baza ordinului/delegarii de deplasare si a cardului de control.
(3) Autoritatea administrației publice de control va fi sesizată printr-o adresă în care să se precizeze data/perioada în care se va efectua controlul și toate informațiile privind certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare eliberate cu privire la imobilul aflat sub control. solicitat.. Adresa se intocmeste conform modelului din anexa nr. 2.3. În cazul altor tipuri de control, adresa se întocmește conform modelului din anexa nr. 2.4.
(4) În activitatea de control exercitată de personalul cu caracteristici de control din cadrul IJC/ICMB, certificatul de urbanizare care a stat la baza eliberării autorizațiilor de construire, se verifică prin întocmirea unui raport de control în conformitate cu Procedura de control de stat. a prevederilor legale la eliberarea certificatului de urbanizare.
(5) În cazul în care documentul este depus în original sau la sediul IJC/ICMB, controlul se efectuează la sediul entității de control dacă documentul depus de autoritatea de control este în format digital sau scris. În cazul în care Autoritatea de Control prezintă documentul în format digital sau scrisoare, acesta va avea aceeași ștampilă ca și în original pe fiecare pagină. Documentele transmise vor fi inventariate si predate cu proces verbal de predare-primire.
(6) În cazul în care documentul solicitat pentru control nu a fost pus la dispoziția personalului cu caracteristici de control la data precizată în adresa la alin. (3) Se întocmește un raport de control conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2. Pentru neîndeplinirea remediului dispus de PVC întocmit, având în vedere încălcările prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. k) Legea nr. 50/1991, vor fi acceptate în conformitate cu art. 26 alin. (2) Legea nr. 50/1991.
Articolul 8
În activitatea de control se va verifica dacă:
A. Autorizație de construire:
1. Modelul se înscrie pe Formularul F.11 din Anexa Nr. Criterii metodologice de aplicare a 1 Legea nr. 50/1991;
2. Conține semnătura prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991;
3. Se eliberează în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) și alin. (3^2) Legea nr. 50/1991;
4. Se eliberează cu respectarea competențelor emitente în conformitate cu art. Legea nr.4 50/1991; Se va solicita documentul care reprezintă dovada faptului că în aparatul special cu specialități în domeniul urbanizării, amenajarea teritoriului și autoritate pentru executarea lucrărilor de construcții există funcționari publici, respectiv post;
5. Anexă la autorizație, după caz, cu o indicație clară că face parte din autorizația de construire;
6. Precizează perioada de valabilitate și perioada de execuție a lucrărilor de construcții;
7. Dacă se prelungește, dacă sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (6), alin. (6 ^ 1), alin. (7) și alin. (7 ^ 1) Legea nr. 50/1991;
8. Documente tehnice în baza autorizației de construire eliberate pentru continuarea lucrărilor în condițiile art. 7 alin. (6^2) Legea nr. 50/1991 întocmit în conformitate cu încheierea unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor efectuate cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.
B. Dosarul autorizatiei de construire cuprinde:
1. Cererea și anexa la cerere, care se completează în mod corespunzător

2. certificat de urbanism valabil la data înregistrării cererii, iar scopul eliberării corespunde scopului cererii către autoritate;
3. Dovada titlului solicitantului pentru imobil, teren si/sau imobile precum si, dupa caz, ultima citare plan cadastral si citare carte funciara;
4. Avizul, acordul, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ și studiul acesteia necesare pentru certificatul de urbanism;
5. În cazul în care avizul, acordul, abordarea și, după caz, ale Autorității Competente pentru Protecția Mediului, Actul administrativ al acesteia și studiul subiacent de eliberare a autorizațiilor de construire impun condiții pentru investiții, se verifică dacă aceste condiții au fost DTAC Tehnic. luat în document;
6. Documente tehnice verificate de verificatori de proiecte atestati, rapoarte de verificare a documentelor tehnice;
7. Studii speciale, note tehnice justificative sau rapoarte de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la cladiri existente, rapoarte de audit energetic, rapoarte de expertiza tehnica sistem, certificate de performanta energetica a cladirilor, pentru lucrari de interventie de crestere a performantei energetice a cladirilor si/sau pentru lucrari majore de renovare. , precum și studii privind posibilitatea instalării/utilizarii sistemelor alternative de generare a energiei, în cazurile prevăzute de Legea privind performanța energetică a clădirilor și în măsura în care auditul energetic al clădirii stabilește că este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional. , din punct de vedere economic și de mediu, ceea ce este cerut de certificatul de urbanism în condițiile legii;
8. Studii geotehnice verificate de un verificator de proiecte atestat la cerința AF, în conformitate cu reglementările aplicabile – „Rezistența mecanică și stabilitatea construcției și fundației masei pământului”;
9. Acord în conformitate cu prevederile Codului civil și pct. 2.5.6. Toate acestea. Din anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991.
c. Document tehnic – DT este format din părți scrise și pregătite, este complet și respectă prevederile Anexei Nr. 1 la Legea nr. Normele metodologice de aplicare a 50/1991 si a Legii nr. 50/1991, cu excepția condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (16) Legea nr. 50/1991 și a aplicat ștampila prevăzută în „Anexa nr. 5 – Model de timbru vizat pentru nemodificare” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, asupra tuturor componentelor pieselor scrise și finite și cuprinde:
I. Piese scrise.
1. Lista și semnătura designerilor.
2. Memorandum, care va contine date generale privind descrierea lucrarilor care fac obiectul documentului tehnic – dt de autorizare a lucrarilor de constructii, referitoare la:
a) amplasamentul, topografia acesteia, trasarea lucrărilor;
b) fenomene climatice şi naturale specifice;
c) geologie şi seismicitate;
d) categoria de importanţă a obiectivului.

Aici puteți descărca gratuit Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF făcând clic pe link-ul de mai jos.


Legea 50/1991 Actualizata 2022 PDF Download Link