శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam Telugu PDF Download

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam Telugu PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF Details
శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam
PDF Name శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF
No. of Pages 4
PDF Size 1.27 MB
Language Telugu
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
Tags:

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam Telugu

Hello friends, here we are going to present శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం PDF / Mahalakshmi Ashtakam PDF in Telugu for all of you. It is one of the very beautiful and powerful hymns. Mahalakshmi Ashtakam is dedicated to the Goddess Shri Lakshmi Ji. Goddess Lakshmi Ji is the goddess of money, wealth and glory.

It is believed that Devraj Indra also chanted Mahalakshmi Ashtakam to appease Mata Lakshmi JI from which she had received special blessings of Mata Lakshmi. Through this, you can understand the glory of Mahalakshmi Ashtakam. It is said that whoever recites this Ashtakam three times, his great enemies are destroyed.

Mahalakshmi is always pleased and bestows auspicious boons by his recitation done three times. All sins are destroyed by chanting this stotra once daily. The recitation of Mahalakshmi Ashtakam is considered very useful to make life happy, prosperous and happy. Whoever chants Mahalakshmi Ashtakam Stotra with devotion, all his wishes are fulfilled soon.

శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం PDF / Mahalakshmi Ashtakam PDF in Telugu

నమస్తేస్తు మహామాయే… శ్రీపీఠే సురపూజితే
శంఖచక్ర గదా హస్తే… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

నమస్తే గరుడారూఢే… డోలాసుర భయంకరి
సర్వ పాపహరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే… సర్వదుష్ట భయంకరీ
సర్వదు:ఖ హరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి… భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని
మంత్రమూర్తే సదా దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

ఆద్యంతరహితే దేవి… ఆదిశక్తి మహేశ్వరి
యోగజ్ఞే యోగసంభూతే… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

స్థూల సూక్ష్మ మహా రౌద్రే… మహాశక్తి మహోదరే
మహాపాపహరే దేవి… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

పద్మాసనస్థితే దేవి… పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతః… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

శ్వేతాంబరధరే దేవి… నానాలంకార భూషితే
జగస్థితే జగన్మాతః… మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

మహాలక్ష్యష్టకం స్తోత్రం… యః పఠేద్భక్తిమాన్నరః
సర్వసిద్ధి మవాప్నోతి… రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం… మహాపాప వినాశనం
ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం… ధనధాన్య సమన్వితః

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం… మహాశత్రు వినాశనమ్
మహాలక్ష్మిర్భవేన్నిత్యం… ప్రసన్న వరదా శుభా

Mahalaxmi Ashtakam Benefits in Telugu

  • నిత్యం మహాలక్ష్మీ అష్టకం పారాయణం చేయడం వల్ల ధనానికి, ఆహారానికి లోటు ఉండదు, సర్వలోక సుఖం కలుగుతుంది.
  • ఈ దివ్య స్తోత్రాన్ని రోజుకు ఒక్కసారైనా పఠించడం వల్ల మహా పాపాలు తొలగిపోతాయి.
  • మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం వల్ల జీవితంలోని ప్రతి రంగంలో పురోభివృద్ధి, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి.
  • భక్తితో పఠించడం వల్ల అమ్మవారి భక్తులకు బుద్ధి, విచక్షణ పెరుగుతాయి.
  • ఎవరైతే మహాలక్ష్మీ అష్టకం స్తోత్రాన్ని భక్తితో పఠిస్తారో వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.
  • దీన్ని రోజుకు రెండుసార్లు జపించడం వల్ల అపారమైన సంపద మరియు ఆహారం లభిస్తుంది.
  • దీన్ని రోజుకు మూడుసార్లు జపించడం వల్ల శక్తివంతమైన శత్రువులు నశిస్తారు.

You can download Mahalaxmi Ashtakam PDF in Telugu by using the following download button.


శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకం | Mahalakshmi Ashtakam PDF Download Link