PDFSource

Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF

Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF Download

Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF Details
Legea 98/2016 Actualizata 2022
PDF Name Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF
No. of Pages 85
PDF Size 2.31 MB
Language English
CategoryRomână | Romanian
Source anap.gov.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads151
If Legea 98/2016 Actualizata 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Legea 98/2016 Actualizata 2022

Aici, în această postare, vom prezenta Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF. Dacă nu puteți găsi Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF, atunci nu trebuie să vă faceți griji. Prieteni suntem aici pentru ajutorul vostru. Aici puteti colecta toate detaliile despre Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF. De asemenea, puteți descărca gratuit Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF făcând clic pe link-ul de mai jos.

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 Achiziții publice privind formele sintetice Acest act a fost creat la data de 21.04.2022 folosind tehnologia SintAct®-Synthetic Acts. Syntact® și tehnologia Synthetact® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wolters Kluwer. (La 23 mai 2016, Legea a fost promulgată prin Decretul 514/2016) Parlamentul României adoptă această lege. CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE SECȚIUNEA

Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF – Prezentare generală

pdf-icon-1 Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 15.04.2022

pdf-icon-1Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 22.03.2022

pdf-icon-1 Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 27.08.2021

pdf-icon-1 Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 31.03.2021

pdf-icon-1 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 27.07.2020

pdf-icon-1 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 09.07.2020

pdf-icon-1 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 12.02.2020

pdf-icon-1 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 4 iunie 2018

pdf-icon-1 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune consolidată

pdf-icon-1Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016

 

Artă. 1. – Jurisprudență, Reviste (1)
Prezenta lege reglementează modul de achiziție publică, procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și de desfășurare a concursurilor de rezoluție, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice referitoare la execuție. contract de achizitie publica.
Jurisprudență, teorie

Art. 2. – Jurisprudență, Reviste , Teorie
(1) Prezenta lege are ca obiect asigurarea cadrului legal necesar realizării achiziției de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.
Jurisprudență, Reviste , Doctrină

(2) Principiile care stau la baza organizării concursurilor de atribuire și soluționare a contractelor de achiziții publice sunt:
Jurisprudență, Reviste , Doctrină

a) nediscriminare;
Jurisprudență, teorie

b) tratament egal;
Jurisprudență, Reviste , Doctrină

c) recunoașterea reciprocă;
Jurisprudență, Reviste , Teorie

d) transparență;
Jurisprudență, Reviste , Teorie

e) proporţionalitate;

f) asumarea răspunderii.

SECŢIUNEA a 2-aDefiniţii

Art. 3. – Jurisprudență, Reviste , Teorie
(1) În sensul prezentei legi, cuvintele și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
Jurisprudență, Reviste , Doctrină

a) Abatere profesională – orice comportament infracțional care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, prin neglijență intenționată sau gravă, care implică o încălcare a normelor etice în sensul strict al profesiei. Aparține acestui operator;

b) Achizitie sau Achizitie Publica – Achizitia de lucrari, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una sau mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de acestea, chiar daca lucrarile, produsele sau serviciile nu sunt destinate atingerii interesului public. Da sau nu ;
Reviste (2), Teorie (1)

c) acord-cadru – un acord încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici menit să prevadă pentru o anumită perioadă de timp termenii și condițiile care reglementează contractele de achiziție publică, în special în ceea ce privește prețul și, după cum cazul poate fi, cantitatea, poate fi luată în considerare;
Jurisprudență, teorie

d) Activități auxiliare de achiziții – activități care includ acordarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziții, în special infrastructura tehnică care asigură autorităților contractante furnizarea de contracte de achiziție publică sau cadrul pentru lucrări, produse sau servicii, ori asistență și consiliere. rezilierea acordurilor. desfășurarea sau structurarea proceselor de achiziții publice sau pregătirea și administrarea procedurilor de atribuire în numele și în beneficiul autorității contractante;
reviste

e) Activitati de achizitii centralizate – activitati intreprinse de o entitate centralizata de achizitii prin achizitionarea de produse si/sau servicii in numele acesteia in mod permanent pentru una/alte autoritati contractante, sau prin atribuirea unui contract de achizitie publica sau incheierea unui contract – cadrul pentru orice lucrări, produse sau servicii în numele și pentru alte autorități contractante;

f) Anunț de intenție valabil – un anunț de intenție publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de inițiere a unui proces de atribuire pentru achiziția de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în contractul nr. 2, în înlocuirea anunțului de licitație, care face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează a fi prestate, se indică faptul că contractele relevante sunt atribuite fără publicarea ulterioară a anunțului de licitație și Operatorii Operatori economici interesați. sunt invitați să își exprime în scris interesul de a participa la procesul de atribuire;
Principiul

g) Candidat – orice operator economic care a depus o cerere de participare la un proces restrâns de licitație, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la procesul de negociere fără publicare prealabilă.

i) Ciclul de viață – ansamblul de faze succesive și/sau interdependente, incluzând cercetarea și dezvoltarea, producția, comercializarea și termenii acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe durata existenței unui produs sau a unei funcții sau a prestării unui serviciu, a materiilor prime din achiziționarea sau crearea de resurse pentru eliminarea, curățarea Site-ului și încetarea serviciului sau a utilizării;

j) Concursuri de soluții – proceduri care permit autorității contractante să achiziționeze, în special în domeniile amenajării teritoriului și urbanismului, arhitecturii și ingineriei sau prelucrarea datelor, un plan sau proiect selectat pe bază de concurs de către un juriu, cu sau fără adjudecare;
reviste (1)

k) constructii – rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii sau lucrari de inginerie civila, care poate efectua ea insasi lucrari economice sau tehnice;
schimbare (1)

l) contract de achiziție publică – încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, în condițiile legii, cu titlu consolidat, al cărui scop este efectuarea de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

m) Contract de achiziție de lucrări publice – Contract de achiziție publică al cărui scop este: fie exclusiv execuție, fie atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în contractul nr. 1; fie execuția particulară, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie in orice mod, primirea unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care are un efect decisiv asupra tipului sau proiectarii constructiei;
Modificare (1), Referință (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

n) Contract de achizitie publica de produse – Contract de achizitie publica care vizeaza achizitionarea de produse prin cumparare, inclusiv plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare sau prin orice alte mijloace contractuale prin care autoritatea contractanta profita de produse. , indiferent dacă dobândește sau nu dreptul de proprietate asupra acestora; Contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operațiuni de amplasare și instalare;
Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Teorie (1)

o) Contract de achiziție publică de servicii – Contract de achiziție publică care vizează prestarea de servicii, care face obiectul unui contract de achiziție publică de lucrări conform lit. M);
Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Teorie (1)

p) contract pe termen lung – contract de achizitie publica incheiat pe o perioada de cel putin 5 ani inclusiv perioada de executie a lucrarilor sau constructiilor, daca contine o componenta care presupune executarea de lucrari sau constructii, precum si prestarea perioada de servicii, stabilită astfel încât antreprenorul să primească profituri rezonabile;
Revizie (1), Reviste (3)

q) contractant – orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică;
jurisprudenţă

r) CPV – Nomenclator de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Consiliului Parlamentului European și din 5 noiembrie 2002 privind terminologia comună privind achizițiile publice (CPV);
jurisprudenţă

s) DUAE – Document unic european de achiziție furnizat în format electronic folosind formatul standard stabilit de Comisia Europeană, care conține declarația auto-atributivă a operatorului economic privind eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție

Aici puteți descărca gratuit Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF făcând clic pe link-ul de mai jos.


Legea 98/2016 Actualizata 2022 PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Legea 98/2016 Actualizata 2022 is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.