PDFSource

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram PDF in Kannada

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram Kannada PDF Download

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram Kannada PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram PDF Details
ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram
PDF Name ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram PDF
No. of Pages 5
PDF Size 0.09 MB
Language Kannada
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram Kannada

Here in this post, we are presenting Siddha Kunjika Stotram PDF. ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಂದು ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ / ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ! ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ರುದ್ರಯಮ್ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರ PDF ಗಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ PDF | Siddha Kunjika Stotram In Kannada PDF – Details Overview

నమామీశ్వరం  సచ్చిదానందరూపం

లసత్కండలం గోకులే భ్రాజమానం

యశోదాభియోలుఖలాద్ధావమానం

పరామృష్టం అత్యంతతో దృత్యగోప్యా ||1||

రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం

కరాంభోజ యుగ్మేన సాతంకనేత్రం

ముహుఃశ్వాస కంప త్రిరేఖాంకకంఠ

స్థితంనౌమి దామోదరం భక్తిబదాం ||2||

ఇతీ దృక్ స్వలీలాభిరానన్దకుండే

స్వఘొషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతం

తదీయేసిజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం

పున:ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే ||3||

వరందేవ! మోక్షం న మోక్షావధిం వా

న చాన్యం వృనేహం వరేశాదపీహ

ఇదంతే వపుర్నాధ గోపాల బాలం

సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః ||4||

ఇదంతే ముఖాంభోజమత్యంతనీలై

ర్వృతం కుతంలై:స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా

ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తాధరం మే

మనస్యావిటాస్తామలం లక్షలాబై: ||5||

నమోదేవ దమోదరానంత విష్ణో

ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్దిమగ్నం

కృపదృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను

గృహేణేశ మామజ్ఞమేధ్యక్షీదృశ్యః ||6||

కుభేరాత్మజౌ బద్ధమూర్హ్త్యైవ యద్వత్

త్వయామోచితౌ భక్తిభాజౌకృతౌ చ |

తధా ప్రేమభక్తిం స్వకాం మే ప్రయచ్చ

న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దమోదరేహ ||7||

నమస్తేస్తు దామ్నే స్పురద్దీప్తిధామ్నే

త్వదీయోదరాయాధ విశ్వస్య ధామ్నే

నమో రాధికాయై త్వదీయప్రియాయ

నమోనంత లీలాయ దేవాయ తుభ్యం ||8||

ఇతి శ్రీ దామోదరాఅష్టకం సంపూర్ణం

You can download ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ PDF | Siddha Kunjika Stotram PDF in Kannada by clicking on the following download button.


ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Siddha Kunjika Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.