శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Download

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Details
శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu
PDF Name శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF
No. of Pages 6
PDF Size 0.10 MB
Language English
CategoryReligion & Spirituality
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Hello guys, today we are going to provide శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram PDF in Telugu for all of you. Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram is one of the very powerful and miraculous hymns which is dedicated to Goddess Lakshmi Ji. In the Sanatan Hindu Dharma, Goddess Lakshmi is considered a most significant and kind goddess.

Through this article, you can get Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu PDF. There are many hymns, which are recited in the worship of goddess Lakshmi Ji, Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram is one of them. Mata Lakshmi is the Goddess of Money, wealth and glory. In the Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram pdf, 108 pious names are described for goddess Lakshmi Ji.

By reciting this beautiful hymn people get a healthy, wealthy and prosperous life by the grace of Goddess Lakshmi Ji. Those who go through the money related problems for a long time they by only reciting Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali will be free from this problem. If you also want to ultimate blessings of Goddess Lakshmi Ji should recite Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram with full devotion on Thursday or Friday.

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in Telugu PDF

దేవ్యువాచ

దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ‖
అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ‖

ఈశ్వర ఉవాచ

దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం || 1 ||

సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం|
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం || 2 ||

You can download శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF / Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Telugu PDF by using the following download link.


శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం PDF | Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF Download Link

RELATED PDF FILES