PDFSource

Sri Rama Navami Pooja Vidhanam PDF in Telugu

Sri Rama Navami Pooja Vidhanam Telugu PDF Download

Sri Rama Navami Pooja Vidhanam Telugu PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Sri Rama Navami Pooja Vidhanam PDF Details
Sri Rama Navami Pooja Vidhanam
PDF Name Sri Rama Navami Pooja Vidhanam PDF
No. of Pages 15
PDF Size 0.26 MB
Language Telugu
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Sri Rama Navami Pooja Vidhanam is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Sri Rama Navami Pooja Vidhanam Telugu

Dear readers, today we are going to upload Sri Rama Navami Pooja Vidhanam PDF in Telugu for all of you. If you are also looking for it to download in pdf format then you have arrived on the right page. The seventh incarnation of Lord Sri Maha Vishnu, Sri Rama Chandra was born in the month of Chaitra Navami Tithi in the afternoon.

On this day, people celebrate the festival of Sri Rama Navami and celebrate the marriage of Sri Rama Chandra. The coronation of Sri Rama and the marriage of Sri Rama take place on the day of Ram Navami. It is believed that all the wishes are fulfilled By worshipping the Sri Ramachandra on this day with full devotion.

శ్రీ రామ నవమి పూజ విధానం తెలుగు లొ / Sri Rama Navami Pooja Vidhanam in Telugu PDF

Guys we are giving detailed Rama Navami Puja Vidhi for the help of all of you. It is observed on Rama Navami day. By doing this you can easily get special blessings from Lord Shri Rama on the day of Ram Navami with reverence. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Rama Navami Puja Vidhi.

1. Dhyanam (ध्यानम्)

Puja should begin with the meditation of Lord Rama. Dhyana should be done in front of the already installed Lord Rama statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Lord Shri Rama.

Komalaksham Vishalakshamindranila Samaprabham।
Dakshinange Dasharatham Putravekshanatatparam॥
Prishthato Lakshamanam Devam Sachchhatram Kanakaprabham।
Parshve Bharata Shatrughnau Talavrintakaravubhau।
Agrevyagram Hanumantam Ramanugraha Kankshinam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Dhyanat Dhyanam Samarpayami॥

2. Avahanam (आवाहनं)

After Dhyana of Lord Rama, one should chant the following Mantra in front of the Murti, by showing Aavahan Mudra (Aavahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapata।
Sa Bhusamam Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Avahayami Vishvesham Janakivallabham Prabhum।
Kaushalyatanayam Vishnum Shriramam Prakriteh Param॥

Shri Sita Sahita Shri Ramachandram Sangam
Saparivaram Sayudham Sashaktikam Avahayami॥

3. Asanam (आसनं)

After Lord Rama has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer the seat to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥
Rajadhiraja Rajendra Ramachandra Mahipate।
Ratnasimhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Asanam Samarpayami॥

4. Padya (पाद्य)

After offering a seat to Lord Rama offer Him water to wash the feet while chanting the following Mantra.

Etavanasya Mahima Ato Jyayagamshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥
Trailokyapavanananta Namaste Raghunayaka।
Padyam Grihana Rajarshe Namo Rajivalochana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Padayoh Padyam Samarpayami॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya’s offering, offer water to Shri Rama for head Abhishekam while chanting the following Mantra.

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥
Paripurna Parananda Namo Ramaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishno Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Arghyam Samarpayami॥

6. Achamaniyam (आचमनीयं)

After Arghya’s offering, offer water to Shri Rama for Achamana (water for sipping) while chanting the following Mantra.

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥
Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnanarupine।
Grihanachamanam Rama Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

7. Madhuparka (मधुपर्कं)

After Achamana’s offering, offer honey and milk to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Namah Shri Vamadevaya Tattvajnana Svarupine।
Madhuparkam Grihanedam Janakipataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Madhuparkam Samarpayami॥

8. Snanam (स्नानं)

After Madhuparka’s offering, offer water to Shri Rama for the bath while chanting the following Mantra.

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥
Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Prasida Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Snanam Samarpayami॥

9. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Panchamrita Mayanitam Payo Dadhi Ghritam Madhu।
Sharkara Cheti Tadbhaktya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Panchamrita Snanam Samarpayami॥

10. Vastra (वस्त्र)

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥
Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥
Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Tvam Grihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Vastram Samarpayami॥

11. Yajnopavita (यज्ञोपवीत)

After Vastra’s offering, offer Yajnopavita to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Tasmadyajnatsarvahutah Sambhritam Prishadajyam।
Pashuganstaganshchakre Vayavyan Aranyan Gramyashchaye॥
Kshutpipasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham।
Abhutimasamriddhim Cha Sarvam Nirnudame Grihat॥
Shri Ramachyuta Yajnesha Shridharananta Raghava।
Brahmasutram Sottariyam Grihana Raghunandana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Yajnopavitam Samarpayami॥

12. Gandha (गन्ध)

After Yajnopavita’s offering, offer scent to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥
Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kumkumagaru Kasturi Karpuronmishrachandanam।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Rama Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Gandham Samarpayami॥

13. Pushpani (पुष्पाणि)

After Gandha offering, offer flowers to Lord Rama while chanting following Mantra.

Tasmadashva Ajayanta Ye Ke Chobhayadatah।
Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmajjata Ajavayah॥
Tulasi Kunda Mandara Jati Punnaga Champakaih।
Kadamba Karaviraishcha Kusumaih Shatapatrakaih॥
Nilambujairbilvapatraih Pushpamalyaishcha Raghava।
Pujayishyamyaham Bhaktya Grihana Tvam Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pushpani Samarpayami॥

14. Atha Angapuja (अथ अङ्गपूजा)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Rama itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in the left hand and leave them near Lord Rama Murti with the right hand while chanting the following Mantra(s).

Om Shri Ramachandraya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Ravanantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Uru Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Janghe Pujayami॥
Om Lakshmanagrajaya Namah। Kati Pujayami॥

Om Vishvamurtaye Namah। Medhra Pujayami॥
Om Vishvamitra Priyaya Namah। Nabhim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Hridayam Pujayami॥
Om Shrikanthaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahu Pujayami॥
Om Raghudvahaya Namah। Mukham Pujayami॥

Om Padmanabhaya Namah। Jihvam Pujayami॥
Om Damodaraya Namah। Dantan Pujayami॥
Om Sitapataye Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Jnanagamyaya Namah। Shirah Pujayami॥
Om Sarvatmane Namah। Sarvangam Pujayami॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Sarvangani Pujayami॥

15. Dhupam (धूपं)

After Anga Puja, offer Dhupa to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Ramachandra Mahipalo Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Dhupam Aghrapayami॥

16. Deepam (दीपं)

After Dhupa’s offering, offer Deep to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Grihana Mangalam Deepam Trailokya Timirapaham॥
Jyotisham Pataye Tubhyam Namo Ramayaavedhase।
Grihana Deepakam Chaiva Trailokya Timirapaham॥
Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Deepam Darshayami॥

17. Naivedya (नैवेद्य)

After Deep offering, offer Naivedya to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Idam Divyannamamritam Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Ramachandresha Naivedyam Sitesha Pratigrihyatam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Om Namo Ramachandraya।
Shri Janaki Sahita Ramachandraya Namah।
Naivedyam Samarpayami॥
Naivedyante Achamaniyam Jalam Samarpayami॥

18. Phalam (फलम्)

After Naivedya’s offering, offer fruits to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavet Janmani Janmani॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Phalam Samarpayami॥

19. Tambulam (ताम्बूलं)

After Phalam offering, offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Nagavallidalairyuktam Pugiphalasamanvitam।
Tambulam Grihyatam Rama Karpuradisamanvitam॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pugiphala Tambulam Samarpayami॥

20. Dakshina (दक्षिणा)

After Tambula’s offering, offer Dakshina (gift) to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Hiranya Garbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

21. Nirajan (नीराजन)

Now offer Nirajan (Aarti) to Shri Rama while chanting the following Mantra. After chanting Nirajanam Mantra perform Shri Rama Aarti.

Nrityairgitaishcha Vadyaishcha Puranapathanadibhih।
Pujopacharairakhilaih Santushto Bhava Raghava॥
Mangalartham Mahipala Nirajanamidam Hare।
Samgrihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Nirajanam Samarpayami॥

22. Mantra Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)

Now offer Pushpanjali to Shri Rama while chanting the following Mantra.

Yajnena Yajnamayajanta Devah Tani Dharmani Prathamanyasan।
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah॥
Namo Devadhidevaya Raghunathaya Sharngine।
Chinmayanantarupaya Sitayah Pataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pradakshinan Samarpayami॥

23. Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Rama) with flowers while chanting the following Mantra.

Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥
Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Yani Kani Cha Papani Brahmahatyasamani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Om Shri Ramachandraya Namah।
Pradakshinam Samarpayami॥

24. Kshamapana (क्षमापण)

After Pradakshina, seek pardon from Shri Rama for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting the following Mantra.

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥
Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

॥ Iti Rama Navami Puja Vidhih Sampurnah ॥

You can download Sri Rama Navami Pooja Vidhanam in Telugu PDF by using the following download link.


Sri Rama Navami Pooja Vidhanam PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Sri Rama Navami Pooja Vidhanam is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.