PDFSource

Surah Yaseen Full PDF

Surah Yaseen Full PDF Download

Surah Yaseen Full PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Surah Yaseen Full PDF Details
Surah Yaseen Full
PDF Name Surah Yaseen Full PDF
No. of Pages 22
PDF Size 4.56 MB
Language English
CategoryEnglish
Source www.musharrafhussain.com
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Surah Yaseen Full is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Surah Yaseen Full

Dear friends, here we are going to share Surah Yaseen Full PDF for all of you. If you are also looking for it but are unable to find it anywhere then don’t worry this article can be very useful for you. Through this post, you can easily download surah yasin full pdf in a single click which can be very fruitful for you.

In the Muslim community, Surah Yaseen is considered one of the most beautiful holy books. Many Muslim people read this book for solutions to the problems of life. Here in this article, we are providing the Full Surah Yaseen PDF in English and Hindi language for everyone. By reciting it people can easily get the blessings of Allah.

Surah Yaseen in Hindi PDF

बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिम

1.यासीन

2. वल कुर आनिल हकीम

3. इन्नका लमिनल मुरसलीन

4. अला सिरातिम मुस्तकीम

5. तनजीलल अजीज़िर रहीम

6. लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून

7. लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअ’मिनून

8. इन्ना जअल्ना फी अअ’ना किहिम अगलालन फहिया इलल अजक़ानि फहुम मुक़महून

Surah Yasin in Hindi (ayat 1-8)

9. व जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फअग शैनाहुम फहुम ला युबसिरून

ये भी पढ़ें- उधार लेन देन कैसे करें

10. वसवाउन अलैहिम अअनजर तहुम अम लम तुनजिरहुम ला युअ’मिनून

11. इन्नमा तुन्ज़िरू मनित तब अज़ ज़िकरा व खशियर रहमान बिल्गैब फबश्शिर हु बिमग फिरतिव व अजरिन करीम

12. इन्ना नहनु नुहयिल मौता वनकतुबु मा क़द्दमु व आसारहुम वकुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन

13. वज़ रिब लहुम मसलन असहाबल करयह इज़ जा अहल मुरसळून

Surah Yasin in Hindi (ayat 9-13)

14. इज़ अरसलना इलयहिमुस नैनि फकज जबूहुमा फ अज़ ज़ज्ना बिसा लिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसळून

15. कालू मा अन्तुम इल्ला बशरुम मिसळूना वमा अनजलर रहमानु मिन शय इन इन अन्तुम इल्ला तकज़िबुन

16. क़ालू रब्बुना यअ’लमु इन्ना इलैकुम लमुरसळून

17. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन

18. कालू इन्ना ततैयरना बिकुम लइल लम तनतहू लनरजु मन्नकूम वला यमस सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम

Surah Yasin in Hindi (ayat 14-28)

19. कालू ताइरुकुम म अकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अन्तुम क़ौमूम मुस रिफून

20. व जा अमिन अक्सल मदीनति रजुलुय यसआ काला या कौमित त्तबिउल मुरसलीन

21. इत तबिऊ मल ला यस अलुकुम अजरौ वहुम मुहतदून

22. वमालिया ला अअ’बुदुल लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन

23. अ अत्तखिज़ु मिन दुनिही आलिहतन इय युरिदनिर रहमानु बिजुर रिल ला तुगनि अन्नी शफ़ा अतुहुम शय अव वला यूनकिजून

Surah Yasin in Hindi (ayat 19-23)

24. इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन

25. इन्नी आमन्तु बिरब बिकुम फसमऊन

26. कीलद खुलिल जन्नह काल यालैत क़ौमिय यअ’लमून

27. बिमा गफरली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन

28. वमा अन्ज़लना अला क़ौमिही मिन बअ’दिही मिन जुन्दिम मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनजलीन

29. इन कानत इल्ला सैहतौ वाहिदतन फइज़ा हुम् खामिदून

30. या हसरतन अलल इबाद मा यअ’तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन

Surah Yasin in Hindi (ayat 24-30)

31. अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यर जिउन

32. वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुह्ज़रून

33. व आयतुल लहुमूल अरज़ुल मैतह अह ययनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअ कुलून

34. व जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिव व अअ’नाबिव व फज्जरना फीहा मिनल उयून

35. लियअ’ कुलु मिन समरिही वमा अमिलत हु अयदीहिम अफला यशकुरून

Surah Yasin in Hindi (ayat 31-35)

36. सुब्हानल लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम मा तुमबितुल अरज़ू वमिन अनफुसिहिम वमिम मा ला यअलमून

37. व आयतुल लहुमूल लैल नसलखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम् मुजलिमून

38. वश शमसु तजरि लिमुस्त कररिल लहा ज़ालिका तक़्दी रूल अज़ीज़िल अलीम

39. वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उरजुनिल क़दीम

40. लश शम्सु यमबगी लहा अन तुद रिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिय यसबहून

Surah Yasin in Hindi (ayat 36-40)

41. व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुररिय यतहूम फिल फुल्किल मशहून

42. व खलकना लहुम मिम मिस्लिही मा यरकबून

43. व इन नशअ नुगरिक हुम फला सरीखा लहुम वाला हुम युन्क़जून

44. इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन

45. व इजा कीला लहुमुत तकू मा बैना ऐदीकुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून

46. वमा तअ’तीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअ रिजीन

Surah Yasin in Hindi (ayat 41-46)

47. व इज़ा कीला लहुम अन्फिकू मिम्मा रजका कुमुल लाहु क़ालल लज़ीना कफरू लिल लज़ीना आमनू अनुत इमू मल लौ यशाऊल लाहू अत अमह इन अन्तुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन

48. व यकूलूना मता हाज़ल व’अदू इन कुनतुम सादिक़ीन

49. मा यन ज़ुरूना इल्ला सैहतव व़ाहिदतन तअ खुज़ुहुम वहुम यखिस सिमून

50. फला यस्ता तीऊना तौ सियतव वला इला अहलिहिम यरजिऊन

Surah Yasin in Hindi (ayat 47-50)

51. व नुफ़िखा फिस सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलून

52. कालू या वय्लना मम ब असना मिम मरक़दिना हाज़ा मा व अदर रहमानु व सदकल मुरसलून

53. इन कानत इल्ला सयहतव वहिदतन फ़ इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून

54. फल यौम ला तुज्लमु नफ्सून शय अव वला तुज्ज़व्ना इल्ला मा कुंतुम तअ मालून

55. इन्न अस हाबल जन्न्तिल यौमा फ़ी शुगुलिन फाकिहून

Surah Yasin in Hindi (ayat 51-55)

56. हुम व अज्वा जुहूम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन

57. लहुम फ़ीहा फाकिहतुव वलहुम मा यद् दऊन

58. सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम

59. वम ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून

60. अलम अअ’हद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअ’बुदुश शैतान इन्नहू लकुम अदुववुम मुबीन

61. व अनिअ बुदूनी हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम

62. व लक़द अज़ल्ला मिन्कुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू तअकिलून

Surah Yasin in Hindi (ayat 56-62)

63. हाज़िही जहन्नमुल लती कुन्तुम तूअदून

64. इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तक्फुरून

65. अल यौमा नाख्तिमु अल अफ्वा हिहिम व तुकल लिमुना अयदीहिम व तशहदू अरजु लुहुम बिमा कानू यक्सिबून

66. व लौ नशाउ लता मसना अला अअ’युनिहिम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून

67. व लौ नशाउ ल मसखना हुम अला मका नतिहिम फमस तताऊ मुजिय यौ वला यर जिऊन

68. वमन नुअम मिरहु नुनक किसहु फिल खल्क अफला यअ’ किलून

Surah Yasin in Hindi (ayat 63-68)

69. वमा अल्लम नाहुश शिअ’रा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिक रुव वकुर आनुम मुबीन

70. लियुन जिरा मन काना हय्यव व यहिक क़ल कौलु अलल काफ़िरीन

71. अव लम यरव अन्ना खलक्ना लहुम मिम्मा अमिलत अय्दीना अन आमन फहुम लहा मालिकून

72. व ज़ल लल नाहा लहुम फ मिन्हा रकू बुहुम व मिन्हा यअ’कुलून

73. व लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफला यश्कुरून

74. वत तखजू मिन दूनिल लाहि आलिहतल लअल्लहुम युन्सरून

Surah Yasin in Hindi (ayat 69-74)

75. ला यस्ता तीऊना नस रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुह्ज़रून

76. फला यह्ज़ुन्का क़व्लुहुम इन्ना नअ’लमु मा युसिर रूना वमा युअ’लिनून

77. अव लम यरल इंसानु अन्ना खलक्नाहू मिन नुत्फ़तिन फ़ इज़ा हुवा खासीमुम मुबीन

78. व ज़रबा लना मसलव व नसिया खल्कह काला मय युहयिल इजामा व हिय रमीम

79. कुल युहयीहल लज़ी अनश अहा अव्वला मर्रह वहुवा बिकुलली खल किन अलीम

Surah Yasin in Hindi (ayat 75-79)

80. अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख्ज़रि नारन फ़ इज़ा अन्तुम मिन्हु तूकिदून

81. अवा लैसल लज़ी खलक़स समावाती वल अरज़ा बिक़ादिरिन अला य यख्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम

82. इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शय अन अय यकूला लहू कुन फयकून

83. फसुब हानल लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शय इव व इलैहि तुरज उन

Surah Yaseen in English PDF

Bismillahi Rahmanir Rahim

1. Yaseen

2. Wal Quraanil Hakeem

3. Innaka Laminal Mursaleen

4. Ala Siratim Mustaqeem

5. Tanzeelal Azizir Raheem

6. Litunzira Qaumam Ma Unzira Aabauhum Fahum Ghafiloon

7. Laqad Haqqal Qaulu Ala Aksarihim Fahum La Uaminoon

8. Inna Ja Alna Fi Aanaqihim Aglalan Fahiya IlalAzqani Fahum Muqmahoon

9. Wajalna Mim Bayni Aydihim Saddaw Wamin Khlfihim Saddan Fa Agshay Nahum Fahum La Yubsiroon

10. Wasa Waun Alayhim A Anzar Tahum Am Lam Tunzirhum La Yuaminoon

11. Innama Tunziru Manit Taba Azzikra Wa Khashiyar Rahmana Bilghaybi Fabash shirhu Bimagh Firatiw Waajrun Kareem

12. Inna Nuhyil Mauta Wanaktubu Ma Qaddamu Wa Aasa rahum Wakulla Shay in Ahsaynahu Fi Imamim Mubeen

13. Wazrib Lahum Masalan As habal Qaryah Iz Ja Ahal Mursaloon

14. Iz Arsalna Ilayhimus Naini Fakaz Zaboohuma Fa Az Zazna Bisalisin Faqalu Inna Ilikum Mursaloon

15. Qaloo Maa Antum Illa Basharum Misluna Wama Anzalar Rahmanu Min Shay in In Antum IllaTakziboon

16. Qaloo Rabbuna Yaalamu Inna Ilaykum Lamur saloon

17. Wama Alayna Illal Balaghul Mubeen

18. Qalu Inna Tatay yarna Bikum Lail Lam Tantahu Lanarju Man Nakum Wala Yamas San Nakum Minna Azabun Aleem

19. Qaloo Taairukum Ma Akum Ain Zukkirtum Bal Antum Qaumum Musrifoon

20. Waja Amin Aqsal Madeenati Rajuluy Yasaa Qala Ya Qaumit Tabi Ul Mursaleen

21. It Tabiu Mal La Yas alukum Ajraw Wahum Muhtadoon

22. Wamaliya La Aabudul Lazi Fatarani Wailaihi Turjaoon

23. A Atakhizu Min Doonihi Aalihatan Iy Yuridnir Rahmanu Bizurril La Tughni Ani Shafa Atuhum Shayaw Wala Yunqizoon

24. Inni Izal Lafi Zalalim Mubeen

25. Inni Amantu Birabbikum Fasmaoon

26. Qeelad Khulil Jannah Qala Yalayta Qawmiy ya Alamoon

27. Bima Ghafarali Rabbi Wa Ja Alani Minal Mukramin

28. Wama Anzalna Ala Qaumihi Mim Badihi Min Jundim Minas Samai Wama Kunna Munzilin

29. In Kanat Illa Say hataw Wahidatan Faiza Hum Khamidoon

30. Ya Hasratan Alal Ibaad Maa Ya Teehim Mir Rasoolin Illa Kanu Bihi Yastah Zioon

31. Alam Yarau Kam Ahlakna Qablahum Minal Qurooni Annahum Ilayhim La Yarjioon

32. Wa in Kullul Lamma Jameeul Ladayna Muhzaroon

33. Wayatul Lahumul Arzul Maytah Ahyaynaha Wa Akhrajna Minha Habban Faminhu Yakuloon

34. Wa ja Alna Feeha Jannatim Min Nakheeliw WaAnabiw Wafaj jarna Feeha Minal Uyoon

35. Liya Kuloo Min Samarihi Wama Amilathu Aydeehim Afala Yashkuroon

36. Subhanal Lazi Khalaqal Azwaja Kul Laha Mimma Tumbitul Arzu Wamin Anfusihim Wamimma La Yalamoon

37. Wa Ayatul Lahumul Layl Naslakhu Minhun Nahara Fa Iza Hum Muzlimoon

38. Wash Shamsu Tajree Limusta Qarril Laha Zalika Taqdeerul Azizil Aleem

39. Wal qamara Qaddar Nahu Manazila Hatta Aada Kal urjoonil Qadeem

40. Lash Shamsu Yambaghi Laha An Tudrikal Qamara Walal Laylu Sabiqun Nahaar Wakullun Fee Falakiy Yasbahoon

41. Waayatul Lahum Anna Hamalna Zurriyyatahum Fil Fulkil Mash Hooon

42. Wakhalaqna Lahum Mim Mislihi Ma Yarkaboon

43. Wain Nasha Nugrikhum Fala Sareekha Lahum Wala Hum Yunqazoon

44. Illa Rahmatam Minna Wamata An Ilahin

45. Wa iza Qeela Lahumut Taqu Ma Bayna Aydeekum Wama Khalfakum Laallakum Turhamoon

46. Wama Ta Teehim Min Aayatim Min Aayati Rabbihim Illa Kanu Anha Mu a Rezeen

47. Wa iza Qeela Lahum Anfiqu Mimma Razaqa Kumullah Qalal Lazina Kafaru Lillazina Aamanu Anutimu Mal Lau Yashau Lahu Atamah InAntum Illa Fi Zalalim Mubeen

48. Wa Yaqoo loona Mata Hazal Wa Adu In Kuntum Sadiqeen

49. Ma Yanzuruna Illa Sayhataw Wahidatan Ta Khuzuhum Wahum Yakhis Simoon

50. Fala Yasta Teeuna Tawsiyatw Wala Ila Ahlihim Yarjioon

51. Wa Nufikha Fis Soori Fa Iza Hum Minal Ajdasi Ila Rabbihim Yan siloon

52. Qaloo Yawailana Mam Ba Asana Mim Marqadina Haza Ma Wa Adar Rahmanu Wa sadaqal Mursaloon

53. In Kanat Illa Sayhataw Wahidatan Faiza hum Jameeul Ladayna Muhzaroon

54. Falyauma Tuzlamu Nafsun Shay Aw Wala Tujzauna Illa Ma Kuntum Ta’maloon

55. Inna As habal Jannatil Yauma Fi Shugulin Fakihun

56. Hum Wa Azwaju hum Fi Zilalin Alal Araiki Mutta kioon

57. Lahum Feeha Fakihataw Walahum Ma YadDaoon

58. Salamun Qaulam Mir Rabbir Raheem

59. Wamtazul Yauma Ayyuhal Mujrimoon

60. Alam Aahad IlaikumYa Bani Aadama Al La Tabudush Shaytaan Innahu Lakum Adwwum Mubeen

61. Wa Ania Budooni Haza Siratum Mustaqeem

62. Wa laqad Azalla Minkum JibilLan Kaseera Afalam Takoonu Taaqiloon

63. Hazihi Jahannamul Lati Kuntum Tooadoon

64. Islauhal Yauma Bima Kuntum Takfuroon

65. Alyauma Nakhtimu Ala Afwa hihim Watukal limuna Aydeehim Watash Hadu Arjuluhum Bima Kanu Yaksiboon

66. Walau Nashau Latamasna Ala Aayunihim Fastabaqus Sirata Fanna Yubsiroon

67. Walau Nashau Lamasakhna Ala Makanatihim Famastatau Muziyyaw Wala Yarjioon

68. Waman Nuammirhu Nunakkishu Fil Khalq Afala Yaqiloon

69. Wama Allamnahush Shira Wama Yambagi Lah In Hua Illa Zikruw Wa quraanim Mubeen

70. Liyunzira Man Kana Hayyaw Wayahiqqal Qaulu Alal Kafireen

71. Awalam Yarau Anna Khalaqna Lahum Mimma Amilat Aydina An aaman Fahum Laha Malikoon

72. Wazallal Naha Lahum Faminha Rakoobahum Waminha Yakuloon

73. Walahum Fiha Manafiu Wa Masharibu Afala Yashkuroon

74. Wat Takhazu Min Dunil Lahi Alihatal La Allahum Yunsaroon

75. La Yastatioona Nasrahum Wahum Lahum Jundum Muhzaroon

76. Fala Yahzunka Qauluhum Inna Na Lamu Wama Yusirroona Wama Yualinoon

77. Awalam YaralInsanu Inna Khalaqnahu Min Nutfatin Faiza Huwa Khaseemum Mubeen

78. Wazaraba Lana Masalaw Wanasiya Khalqah Qala May Yuhyil Izama Wahiya Rameem

79. Qul Yuhyihal Lazi Ansha Aha Awwala Marrah Wahua Bikulli Khalqin Aleem

80. Allazi Ja Ala Lakum Minash Shajaril Akhzari Naran Faiza Antum Minhu Tooqidoon

81. Awa laisal Lazi Khalaqas Samawati Wal Arza Biqadirin Ala Ayyakhluqa Mislahum Bala Wahua Khallaqul Aleem

82. Innama Amruhu Iza Arada Shayan Ay Yaqoola Lahu Kun Fayakoon

83. Fasubhanal Lazi Biyadihi Malakootu Kulli Shayiw WaIlyhi Turjaoon

You can download Surah Yaseen Full PDF by going through the following download link.


Surah Yaseen Full PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Surah Yaseen Full is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.