శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF Download

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF Details
శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu
PDF Name శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF
No. of Pages 8
PDF Size 0.61 MB
Language English
Categoryతెలుగు | Telugu
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
Tags:

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu

Dear readers, today we are going to share శివ అష్టోత్తర శత నామావళి PDF / Shiva Ashtothram PDF in Telugu for all of you. Shiva Ashtottara Shatanamavali is one of the beautiful and miraculous collections of 108 pious names of Lord Shiva. It is dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva is a very kind and also very powerful deity.

In the Sanatan Hindu Dharma, Lord Shiva is considered one of the most worshipped deities. Lord Shiva got easily pleased by the worshipping of his devotees. If you are one of those who want to please Lord Shiva in an easy way then you can recite these 108 pious names of Lord Shiva during His worship. By reciting it Lord Shiva gives the desired results to His devotees very soon.

If you want to download Shiva Ashtothram in Telugu PDF then you can get it below through the given link. If you are one of the devotees of Lord Shiva and want peaceful and prosperous life then you must recite Shiva Ashtottara Shatanamavali every day with full devotion. If you are unable to recite it daily then you can recite it only Monday.

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి PDF / Shiva Ashtothram PDF in Telugu

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పినాకినే నమః
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః (10)

ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖట్వాంగినే నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం శిపివిష్టాయ నమః
ఓం అంబికానాథాయ నమః
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)

ఓం శితికంఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం కామారయే నమః
ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాటాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కృపానిధయే నమః (30)

ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
ఓం మృగపాణయే నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం కైలాసవాసినే నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కఠోరాయ నమః
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
ఓం వృషాంకాయ నమః
ఓం వృషభారూఢాయ నమః (40)

ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః
ఓం హవిషే నమః
ఓం యజ్ఞమయాయ నమః (50)

ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణనాథాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరీశాయ నమః (60)

ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః
ఓం కృత్తివాససే నమః
ఓం పురారాతయే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః (70)

ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయే నమః
ఓం స్థాణవే నమః (80)

ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం స్వాత్త్వికాయ నమః
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖండపరశవే నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (90)

ఓం మృడాయ నమః
ఓం పశుపతయే నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం పూషదంతభిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః (100)

ఓం భగనేత్రభిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపాదే నమః
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (108)

ఇతి శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః సమాప్తా

Shiva Ashtothram Benefits

  • The recitation of Shiva Ashtothram strengthens the weak planets in one’s Kundali or Birth Chart.
  • By reciting Shiva Ashtottara Shatanamavali people get special blessings of Lord Shiva.
  • Shiva Ashtothram is one of the hymns and its recitation peased Lord Shiva very easily.
  • Its recitation gives auspicious results to the devotees of Lord Shiva.
  • There are many people who get the benefits from reciting Shiva Ashtothram like name, fame and wisdom.
  • By reciting Shiva Ashtothram Shatanamavali one get immense power, beauty, and mental strength by the grace of Lord Shiva.
  • It is said that reciting the Shiva Ashtothram removes all the negative energies and makes the atmosphere pious.

You can download శివ అష్టోత్తర శత నామావళి PDF / Shiva Ashtothram PDF in Telugu by clicking on the following download button.


శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu PDF Download Link

RELATED PDF FILES