ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri PDF in Tamil

ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri Tamil PDF Download

ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri Tamil PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri PDF Details
ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri
PDF Name ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri PDF
No. of Pages 9
PDF Size 0.96 MB
Language Tamil
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri Tamil

Dear users, today we are going to upload Varahi 108 Potri in Tamil PDF for all of you. Goddess Varahi is one of the important goddesses in Hindu Dharma. The Varahi 108 Potri is dedicated to the Goddess Varahi. Goddess Varahi is considered very divine and significant in Sanatan Hindu Dharma.

Goddess Varahi is also known by various names which are including Varthali, and Dandini Devi. Here in this article, we have provided the collection of 108 holy names of Goddess Varahi in the Tamil language for all of you. By chanting these beautiful names you can get the special blessings of the Goddess Varahi.

If you are going through the many types of difficulties in your life for a long time then you can be chanting these miraculous names to get rid of this problem. Those people who want to get the peace, happiness and prosperity in your then you should chant these names with full devotion.

Varahi 108 Potri in Tamil PDF / Varahi Amman 108 Potri in Tamil PDF

ஓம் வாராஹி போற்றி

ஓம் சக்தியே போற்றி

ஓம் சத்தியமே போற்றி

ஓம் ஸாகாமே போற்றி

ஓம் புத்தியே போற்றி

ஓம் வித்துருவமே போற்றி

ஓம் சித்தாந்தி போற்றி

ஓம் நாதாந்தி போற்றி

ஓம் வேதாந்தி போற்றி

ஓம் சின்மயா போற்றி

ஓம் ஜெகஜோதி போற்றி

ஓம் ஜெகஜனனி போற்றி

ஓம் புஷ்பமே போற்றி

ஓம் மதிவதனீ போற்றி

ஓம் மனோநாசினி போற்றி

ஓம் கலை ஞானமே போற்றி

ஓம் சமத்துவமே போற்றி

ஓம் சம்பத்கரிணி போற்றி

ஓம் பனை நீக்கியே போற்றி

ஓம் துயர் தீர்ப்பாயே போற்றி

ஓம் தேஜஸ் வினி போற்றி

ஓம் காம நாசீனி போற்றி

ஓம் யகா தேவி போற்றி

ஓம் மோட்ச தேவி போற்றி

ஓம் நானழிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஞானவாரினி போற்றி

ஓம் தேனானாய் போற்றி

ஓம் திகட்டா திருப்பாய் போற்றி

ஓம் தேவ கானமே போற்றி

ஓம் கோலாகலமே போற்றி

ஓம் குதிரை வாகனீ போற்றி

ஓம் பன்றி முகத்தாய் போற்றி

ஓம் ஆதி வாராஹி போற்றி

ஓம் அனாத இரட்சகி போற்றி

ஓம் ஆதாரமாவாய் போற்றி

ஓம் அகாரழித்தாய் போற்றி

ஓம் தேவிக்குதவினாய் போற்றி

ஓம் தேவர்க்கும் தேவி போற்றி

ஓம் ஜுவாலாமுகி போற்றி

ஓம் மாணிக்கவீணோ போற்றி

ஓம் மரகதமணியே போற்றி

ஓம் மாதங்கி போற்றி

ஓம் சியாமளி போற்றி

ஓம் வாக்வாராஹி போற்றி

ஓம் ஞானக்கேணீ போற்றி

ஓம் புஷ்ப பாணீ போற்றி

ஓம் பஞ்சமியே போற்றி

ஓம் தண்டினியே போற்றி

ஓம் சிவாயளி போற்றி

ஓம் சிவந்தரூபி போற்றி

ஓம் மதனோற்சவமே போற்றி

ஓம் ஆத்ம வித்யே போற்றி

ஓம் சமயேஸ்ரபி போற்றி

ஓம் சங்கீதவாணி போற்றி

ஓம் குவளை நிறமே போற்றி

ஓம் உலக்கை தரித்தாய் போற்றி

ஓம் சர்வ ஜனனீ போற்றி

ஓம் மிளாட்பு போற்றி

ஓம் காமாட்சி போற்றி

ஓம் பிரபஞ்ச ரூபி போற்றி

ஓம் முக்கால ஞானி போற்றி

ஓம் சர்வ குணாதி போற்றி

ஓம் ஆத்ம வயமே போற்றி

ஓம் ஆனந்தானந்தமே போற்றி

ஓம் நேயமே போற்றி

ஓம் வேத ஞானமே போற்றி

ஓம் அகந்தையழிப்பாய் போற்றி

ஓம் அறிவளிப்பாய் போற்றி

ஓம் அடக்கிடும் சக்தியே போற்றி

ஓம் கலையுள்ளமே போற்றி

ஓம் ஆன்ம ஞானமே போற்றி

ஓம் சாட்சியே போற்றி

ஓம் ஸ்வப்ன வாராஹி போற்றி

ஓம் ஸ்வுந்திர நாயகி போற்றி

ஓம் மரணமழிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஹிருதய வாகீனி போற்றி

ஓம் ஹிமாசல தேவி போற்றி

ஓம் நாத நாமக்கிரியே போற்றி

ஓம் உருகும் கோடியே போற்றி

ஓம் உலுக்கும் மோகினி போற்றி

ஓம் உயிரின் உயிரே போற்றி

ஓம் உறவினூற்றே போற்றி

ஓம் உலகமானாய் போற்றி

ஓம் வித்யாதேவி போற்றி

ஓம் சித்த வாகினீ போற்றி

ஓம் சிந்தை நிறைந்தாய் போற்றி

ஓம் இலயமாவாய் போற்றி

ஓம் கல்யாணி போற்றி

ஓம் பரஞ்சோதி போற்றி

ஓம் பரப்பிரஹ்மி போற்றி

ஓம் பிரகாச ஜோதி போற்றி

ஓம் யுவன காந்தீ போற்றி

ஓம் மௌன தவமே போற்றி

ஓம் மேதினி நடத்துவாய் போற்றி

ஓம் நவரத்ன மாளிகா போற்றி

ஓம் துக்க நாசினீ போற்றி

ஓம் குண்டலினீ போற்றி

ஓம் குவலய மேனி போற்றி

ஓம் வீணைஒலி யே போற்றி

ஓம் வெற்றி முகமே போற்றி

ஓம் சூதினையழிப்பாய் போற்றி

ஓம் சூழ்ச்சி மாற்றுவாய் போற்றி

ஓம் அண்ட பேரண்டமே போற்றி

ஓம் சகல மறிவாய் போற்றி

ஓம் சம்பத் வழங்குவாய் போற்றி

ஓம் நோயற்ற வாழ்வளிப்பாய் போற்றி

ஓம் நோன்புருக்கு வருவாய் போற்றி

ஓம் வாராஹி பதமே போற்றி

You can download Varahi 108 Potri in Tamil PDF by going through the following download button.


ஸ்ரீ வாராஹி அம்மன் 108 போற்றி | Varahi 108 Potri PDF Download Link