PDFSource

ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara PDF in Kannada

ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara Kannada PDF Download

ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara Kannada PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara PDF Details
ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara
PDF Name ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara PDF
No. of Pages 9
PDF Size 0.99 MB
Language Kannada
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
Tags: If ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara Kannada

Hello friends, here we are going to upload ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ / Vinayaka Ashtottara PDF in Kannada / Ganesha Ashtottara in Kannada PDF for all of you. Vinayaka Ashtottara is one of the very fruitful and powerful hymns. In the Hindu Dharma, it is considered a very significant hymn. It is dedicated to Lord Vinayaka.

Vinayaka is one of the beautiful names of Lord Ganesha. Those who are reciting the Vinayaka Ashtottara hymn with full reverence then get free from money related and any other problems in their life very easily by the grace of Lord Ganesha because Lord Ganesh Ji is known as the god of name, fame, knowledge and wisdom.

Vinayaka Ashtottara Lyrics in Kannada PDF

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ (10)

ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ (20)

ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂಗಳ ಸ್ವರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಘ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ (30)

ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ (40)

ಓಂ ಬಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಷ್ಕರೋತ್ಷಿಪ್ತ ವಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ (50)

ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರವೇ ನಮಃ (60)

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಂತಿಮತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕಪಿತ್ಥವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ (70)

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಿ ದಾನಭುವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಜಿತ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನೆರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಂಗಾ ಸುತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ (80)

ಓಂ ಗಂಭೀರ ನಿನದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತ ನಿಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅವ್ವಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ (90)

ಓಂ ಸಖಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸರಸಾಂಬು ನಿಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀ ಮೇಖಾಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸತತೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಘಾತ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ದೃಶೇ ನಮಃ (100)

ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತ ವೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಪರಾಜಿತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ತ್ವೆಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಆಕ್ರಾಂತ ಚಿದಚಿತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (108)

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Lyrics English

Om Gajananaya Namah
Om Ganadhyakshaya Namah
Om Vighnarajaya Namah
Om Vinayakaya Namah
Om Dvaimaturaya Namah
Om Dwimukhaya Namah
Om Pramukhaya Namah
Om Sumukhaya Namah
Om Kritine Namah
Om Supradipaya Namah (10)

Om Sukhanidhaye Namah
Om Suradhyakshaya Namah
Om Surarighnaya Namah
Om Mahaganapataye Namah
Om Manyaya Namah
Om Mahakalaya Namah
Om Mahabalaya Namah
Om Herambaya Namah
Om Lambajatharayai Namah
Om Haswa Grivaya Namah (20)

Om Mahodaraya Namah
Om Madotkataya Namah
Om Mahaviraya Namah
Om Mantrine Namah
Om Mangala Swaraya Namah
Om Pramadhaya Namah
Om Prathamaya Namah
Om Prajnaya Namah
Om Vighnakartre Namah
Om Vignahartre Namah (30)

Om Vishwanetre Namah
Om Viratpataye Namah
Om Shripataye Namah
Om Vakpataye Namah
Om Shringarine Namah
Om Ashritavatsalaya Namah
Om Shivapriyaya Namah
Om Shighrakarine Namah
Om Shashwataya Namah
Om Bala Namah (40)

Om Balotthitaya Namah
Om Bhavatmajaya Namah
Om Purana Purushaya Namah
Om Pushne Namah
Om Pushkarotshipta Varine Namah
Om Agraganyaya Namah
Om Agrapujyaya Namah
Om Agragamine Namah
Om Mantrakrite Namah
Om Chamikaraprabhaya Namah (50)

Om Sarvaya Namah
Om Sarvopasyaya Namah
Om Sarva Kartre Namah
Om Sarvanetre Namah
Om Sarvasiddhipradaya Namah
Om Siddhaye Namah
Om Panchahastaya Namah
Om Parvatinandanaya Namah
Om Prabhave Namah
Om Kumaragurave Namah (60)

Om Akshobhyaya Namah
Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah
Om Pramodaya Namah
Om Modakapriyaya Namah
Om Kantimate Namah
Om Dhritimate Namah
Om Kamine Namah
Om Kapitthapanasapriyaya Namah
Om Brahmacharine Namah
Om Brahmarupine Namah (70)

Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah
Om Jishnave Namah
Om Vishnupriyaya Namah
Om Bhakta Jivitaya Namah
Om Jitamanmadhaya Namah
Om Aishwaryakaranaya Namah
Om Jyayase Namah
Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah
Om Ganga Sutaya Namah
Om Ganadhishaya Namah (80)

Om Gambhira Ninadaya Namah
Om Vatave Namah
Om Abhishtavaradaya Namah
Om Jyotishe Namah
Om Bhktanidhaye Namah
Om Bhavagamyaya Namah
Om Mangalapradaya Namah
Om Avyaktaya Namah
Om Aprakrita Parakramaya Namah
Om Satyadharmine Namah (90)

Om Sakhaye Namah
Om Sarasambunidhaye Namah
Om Maheshaya Namah
Om Divyangaya Namah
Om Manikinkini Mekhalaya Namah
Om Samasta Devata Murtaye Namah
Om Sahishnave Namah
Om Satatotthitaya Namah
Om Vighatakarine Namah
Om Vishwagdrishe Namah (100)

Om Vishwarakshakrite Namah
Om Kalyanagurave Namah
Om Unmattaveshaya Namah
Om Aparajite Namah
Om Samsta Jagadadharaya Namah
Om Sarwaishwaryapradaya Namah
Om Akranta Chida Chitprabhave Namah
Om Shri Vighneshwaraya Namah (108)

You can download Vinayaka Ashtottara in Kannada PDF / Ganesha Ashtottara in Kannada PDF by using the following download link.


ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ | Vinayaka Ashtottara is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.